Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vliegschool ParaProfs/Robbin van Herwaarden 2021 (www.poweredparagliding.nl)

De deelnemer aan de paramotorcursus bij Vliegschool Robbin van Herwaarden neemt deel voor volledig eigen risico. Er wordt geen cursusgeld terugbetaald, het cursusgeld vervalt na 12 maanden en is niet overdraagbaar aan derden. De opleiding dient in 18 maanden te worden afgerond. Het opleidingsgeld is exclusief eventuele kosten voor de boer of veld.

Schades aan het materiaal, zoals gebroken propeller, scheur in scherm, gebroken lijnen, beschadigde frame/kooi etc. komen voor rekening van de gebruiker van het materiaal. Vliegt je met schoolmateriaal en betaal je per les dan dien je bij aanvang 500,- euro borg te betalen. Na afloop wordt de borg minus eventuele schade geretourneerd aan de deelnemer.

Paramotor is een weersafhankelijke sport. De instructeur bepaalt of de weerscondities goed zijn om te vliegen. Indien de instructeur bepaalt dat een les niet doorgaat vanwege weerscondities, dan wordt deze verschoven naar een andere datum. Indien een cursist besluit niet te vliegen, terwijl de instructeur aangeeft dat het kan, dan kan deze les en eventuele motorhuur worden verrekend met het aantal afgesproken lessen. Een cursist mag altijd besluiten om niet te starten. Komt een cursist niet naar een afgesproken les, mag de school deze in rekening brengen.

Vliegschool Robbin van Herwaarden heeft een verzekering voor de school. De deelnemer dient zelf een Wa- verzekering voor het paramotor vliegen af te sluiten (vanaf 40,- euro per jaar). De aansprakelijkheidsdekking hiervan is minimaal € 500.000,- ten opzichte van derden. Graag een kopie van de polis naar de school mailen.

Hier vindt je meer info over de Franse Wa-verzekering: http://poweredparagliding.nl/linksdownloads/wa-verzekering


De cursist moet in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn, er dient een eigen medische verklaring conform de KNVvl te zijn ondertekend waaruit blijkt dat deelnemer gezond is.


De instructeur behoudt het recht om een cursist te weigeren voor een cursus of om de cursus stop te zetten, indien voortzetten of starten hiervan gevaar oplevert voor de cursist zelf of de omgeving. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd min het aantal genoten lessen en administratie kosten, bij verreking wordt uit gegaan van de prijs van een losse les. (een losse les met school materiaal kost 175,- euro)

De deelnemer weet dat paramotorvliegen zelfs bij ideale omstandigheden tot een risico sport hoort, en dat beoefening van de sport tot (zwaar) letsel kan leiden en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. De deelnemer realiseert zich dat het instructieteam (beoordelings) fouten kan maken en aanvaardt dit gegeven.

De deelnemer vrijwaart Vliegschool Robbin van Herwaarden en het instructieteam voor aansprakelijkheid alsmede aanspraken door derden voor eventuele ontstane schade aan enig goed en/of lichamelijk letsel. De deelnemer is dus zelf aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigen goederen, goederen van derden alsmede de in zijn gebruik zijnde goederen van Vliegschool Robbin van Herwaarden.

De Deelnemer heeft na het vroegtijdig beeidigen van de cursus voor geen recht op restand geld van de opleiding, dit tenzij anders afgesproken met vliegschool Paraprofs

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bovenstaande te begrijpen, met de inhoud akkoord te gaan en niemand aansprakelijk te (laten) stellen voor door u geleden schade of aan u overkomen letsel. In geval van een (juridische) aanspraak is Nederlands recht van toepassing.

Plaats:___________________________________Datum:_____________________________

Naam:_____________________________________Handtekening:______________________